,

Med anledning av Skolinspektionens tillsyn av skolan vill vi klargöra några punkter

I olika artiklar i den gotländska pressen med rubriker som ”svidande kritik” eller ”frän kritik” presenteras Skolinspektionens beslut av skolan på ett mycket negativ sätt.

Vi vänder oss bestämt mot sådan tolkning som inte speglar alls innehållet i de olika beslut som Skolinspektionen har levererat.

Guteskolan har valts ut att få en bastillsyn som innebär ett kortare besök av några inspektörer från Skolinspektionen. Denna tillsynsform genomförs på de skolor som avviker minst från förväntningen om god utbildning i en trygg miljö.

Efter tillsynen har Guteskolan AB fått 5 beslut efter (Fritidsverksamheten, Grundskolan, 2 st på Gymnasiet, Guteskolan AB) där förbättringsområden eller brister står dokumenterat.

Viktigt att poängtera så är det bara förbättringsområden eller brister som tas med i beslutet och inte det som skolorna gör bra.

Om en skola eller verksamhet brister när det gäller att leva upp till författningarnas krav riktar Skolinspektionen kritik mot skolan och ställer krav på åtgärder. När skolorna får kunskap om bristerna finns också en god möjlighet att komma till rätta med problemen. Inspektionen kan bli ett startskott för ett positivt förändringsarbete där tillsynsbeslutet kan vara ett bra verktyg och där den samlade erfarenheten från Skolinspektionens tillsyn och granskning kan bidra till att skolor lär av varandra.

Guteskolans bastillsyn koncentrerades på 3 områden:

  1. Undervisning och lärande
  2. Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling
  3. Styrning och utveckling av verksamheten

På några av dessa punkter har Skolinspektionen konstaterat att skolan behöver bli bättre. På andra har myndigheten bedömd att inga anmärkningar tilldelas till exempel på fritidsverksamheten.

Flera av de brister som Skolinspektionen konstaterar hos oss har rektorerna och skolledningen själva identifierat i sitt kvalitetsarbete.

Guteskolan har nu vidtagit, eller planerar att vidta, de åtgärder som Skolinspektionen ställt som krav och som ska redovisas senast 14 september 2015

Vi jobbar hela tiden för att kunna ge våra elever den bästa skolan, inte bara för att skolan har eller ska granskas.

Vi som skolan tycker att det är bra med granskning för att på så sätt få återkoppling på verksamheten från myndigheten.

 

Vänligen

Jerry Engström, VD Guteskolan AB

Anna Engström, Rektor Grundskolan

Luis Barnes, Rektor Gymnasiet.